Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

Dokumenti Općinskog vijeća

17. siječnja 2019.

ODLUKA o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu LEKOM GRAD
ZAKLJUČAK – agrotehničke mjere 2022
Izvjesce agrotehničke mjere 2022
Izvješće prikaz agrotehničkih mjera 2022
Zaključak – zakup poljoprivrednog zemljišta 2022
Izvješće Program zakup poljoprivrednog zemljišta za 2022
Zaključak – promjena namjene poljoprivrednog zemljišta 2022
Izvješće Program promjena namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022
Izvješće općinskog načelnika 1. srpnja – 31. prosinca 2022.
ZAKLJUČAK – Izvješće općinskog načelnika, 1. srpnja do 31. prosinca 2022.
ODLUKA o izmjeni Odluke o cijenama najma društvenih domova

Analiza stanja sustava civilne zaštite 2022_

Plan razvoja sustava civilne zaštite 2023.

Izmjena programa 3 – predškolski odgoj 2022

ODLUKA – rasporedjivanje sredstava, politicke stranke 2023

Odluka o kriterijima i pokazateljima učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine Drnje

Odluka o usvajanju Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom u vlasništvu Općine Drnje

ANALIZA UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRSTRUKTUROM – OPĆINA DRNJE

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2023. godini

Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Općinu Drnje

Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona

Program javnih potreba u kulturi u 2023. godini

Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja u 2023. godini

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2023. godini

Program javnih potreba u sportu u 2023. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava NZZNIZ u prostoru u 2023. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini

Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini

Program utroška sredstava spomeničke rente u 2023. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini

Program utroška sredstava vodnog doprinosa u 2023. godini

2. Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2022. godini

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Drnje

Odluka o osnivanju vlastitog pogona Općine Drnje

Plan o izmjeni Plana mreže dječijh vrtića Općine Drnje- izmjena 2022.

Program o izmjenama Programa građenje komunalne infrastrukture 2022

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture 2022

Program o izmjeni Programa – predškolski odgoj 2022

PROGRAM o izmjeni Programa javnih potreba u protupožarnoj i CZ 2022

Program o izmjeni Programa javnih potreba u sportu za 2022

ZAKLJUČAK – Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda 2023

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda_Drnje 2023

RJEŠENJE – Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA o imenovanju Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Etičkog odbora

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Vijeća časti

ODLUKA – komunalno-poljoprivredni redar, raskid sporazuma

Odluka o izmjenama Odluke o plaći općinskog načelnika

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Drnje

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO

Etički kodeks

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2022. godini

Program o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Program o izmjeni Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2022. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Drnje u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Drnje u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

ODLUKA o naknadama troškova članovima Općinskog vijeća

ZAKLJUČAK – Izvješće općinskog načelnika, 1. srpnja do 31. prosinca 2021.

Izvješće općinskog načelnika 1. srpnja – 31. prosinca 2021.

ZAKLJUČAK – Izvješće o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom 2021.

Izvješće o provebi Plana upravljanja imovinom za 2021. godinu

ZAKLJUČAK – agrotehničke mjere 2021

Izvjesce o primjenih agrotehničkih mjera za 2021.g.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi 2021

Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2021

ZAKLJUČAK – Program priključak na vodu 2021.

Izvješće o izvršenju Programa sufinanciranja priključka na vodu za 2021

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 2021

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2021.g.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa 2021

Izvješće o izvršenju Programa utroška vodnog doprinosa u 2021

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 2020

Izvješće o izvršenju Programa utroška šumskog doprinosa u 2021

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju 2021

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja u 2021.g.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 2021

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2021

Zaključak – zakup poljoprivrednog zemljišta 2021

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2021

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 2021

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture 2021

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi 2021

Izvješće o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi za 2021

Zaključak o usvajanju Izvješća o namjenskom korištenju sredstava NZZNIZUP 2021

Izvješće o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje NIZUP u 2021.g.

Zaključak – promjena namjene poljoprivrednog zemljišta 2021

Izvješće o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021

Zaključak – izvješće protupožarna i civilna zaštita 2021

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti za 2021.g.

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom

OPĆINA DRNJE Konačno izvješće o obavljenoj ru upravljanje komunalnom infrastrukturom Koprivničko-križevačka županija

Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava CZ 2021

Analiza stanja sustava CZ_Drnje_2021

Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava CZ 2022

Plan razvoja sustava CZ za 2022_Drnje

PROGRAM utroška sredstava vodnog doprinosa 2022

PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa 2022

Program utroška sredstava spomeničke rente na području Općine Drnje u 2022.

Program utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u 2022

Program održavanja komunalne infrastrukture 2022

Program o namjenskom korištenju sredstva za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta 2022

Program o namjenskom korištenju sredstava NZZNIZ u prostoru u 2022. godini

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU za 2022

PROGRAM javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti 2022

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI za 2022

PROGRAM javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja u 2022.g.

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2022

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi 2022

ODLUKA – rasporedjivanje sredstava, politicke stranke 2022

ODLUKA – dopuna Odluke o rasporedjivanju sredstava, politicke stranke od konstituiranja 2021

Izmjena PROGRAMA 2 – vatrogastvo civilna zaštita i HGSS 2021

Izmjena programa 2 – održavanje komunalne infrastrukture 2021

Izmjena programa 2 – građenje komunalne infrastrukture 2021

Izmjena plana 2 – socijalna skrb 2021

Odluka o donošenju Procjene rizika

Izmjena programa 1 – vodni doprinos 2021.

Izmjena PROGRAMA 1 – vatrogastvo civilna zaštita i HGSS 2021

Izmjena programa 1 – šumski doprinos 2021.

Izmjena programa 1 – predškolski odgoj 2021

Izmjena programa 1 – održavanje komunalne infrastrukture 2021

Izmjena programa 1 – građenje komunalne infrastrukture 2021

Izmjena plana 1 – socijalna skrb 2021

Rješenje – Socijalno vijeće

RJEŠENJE – Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

RJEŠENJE – Povjerenstvo za procjenu šteta

ODLUKA – rasporedjivanje sredstava, politicke stranke od konstituiranja 2021

ZAKLJUČAK-Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2020

KOMUNALAC – Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2020. godinu

ODLUKA o Dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Drnje_

STATUT PROČIŠĆENI TEKST 9-2021

Rješenje – Mandatna komisija

Rješenje – Odbor za financije i proračun

Rješenje – Odbor za izbor i imenovanja

Rješenje – Odbor za statut i poslovnik

Rješenje o izboru potpredsjednice

Rješenje o izboru predsjednika

Zaključak – agrotehničke mjere 2020

Izvjesce agrotehničke mjere 2020

Zaključak – izvješće protupožarna i civilna zaštita 2020

Izvješće Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti za 2020

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture 2020

Izvješće Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020

Zaključak – zakup poljoprivrednog zemljišta 2020

Izvješće Program zakup poljoprivrednog zemljišta za 2020

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi 2020

Izvješće Plana socijalna skrb u 2020

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 2020

Izvješće Programa javnih potreba u kulturi za 2020

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju 2020

Izvješće Program predškolski odgoj 2020

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 2020

Izvješće Programa sportu za 2020

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 2020

Izvješće Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi 2020.

Izvješće Program potpora u poljoprivredi za 2020

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 2020

Izvješće Programa utroška šumskog doprinosa u 2020

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa 2020

Izvješće Programa utroška vodnog doprinosa u 2020

Zaključak o usvajanju Izvješća o namjenskom korištenju sredstava NZZNIZUP 2020

Izvješće Program legalizacija u 2020

ZAKLJUČAK – Izvješće o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom 2020.

ZAKLJUČAK – Izvješće općinskog načelnika, 1. srpnja do 31. prosinca 2020.

Analiza stanja sustava CZ_Drnje_2020

Zaključak o usvajanju Analize 2020

Zaključak o usvajanju Plana razvoja 2021

Plan razvoja sustava CZ za 2021_Drnje

ODLUKA – rasporedjivanje sredstava, politicke stranke 2021

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi 2021

PROGRAM – predškolski odgoj 2021

PROGRAM – sufinanciranje vodovodnog priključka 2021

PROGRAM – šumski doprinos 2021

PROGRAM – utrošak sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta 2021

PROGRAM – vatrogastvo civilna zaštita i HGSS 2021

PROGRAM – vodni doprinos 2021

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2021

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI za 2021

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU za 2021

Program o namjenskom korištenju sredstva za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta 2021

Program utroška sredstava od legalizacije 2021

Program-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-2021

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda_Drnje 2021, usvojeni

Izmjena plana – socijalna skrb 2020

Izmjena programa – održavanje komunalne infrastrukture 2020

Izmjena programa – predškolski odgoj 2020

Izmjena programa – sredstva za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta 2020

Izmjena programa – šumski doprinos 2020.

Izmjena programa – šumski doprinos 2020.

Izmjena PROGRAMA – vatrogastvo civilna zaštita i HGSS 2020

Izmjena programa – vodni doprinos 2020.

Izmjena programa – zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 2020

IZMJENA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2020

ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Odluka o građevinskom zemljištu u gospodarskoj zoni CEGE u Drnju 2020.

ZAKLJUČAK – Izvješće općinskog načelnika, 1. siječnja do 30. lipnja 2020.

ZAKLJUČAK – Izvješće općinskog načelnika, 1. srpnja do 31. prosinca 2019.

Zaključak o usvajanju Izvješća o namjenskom korištenju sredstava NZZNIZUP 2019

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa 2019

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 2019

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi 2019.

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 2019

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 2019

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju 2019

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 2019

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi 2019

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture 2019

Zaključak – zakup poljoprivrednog zemljišta 2019

Zaključak – izvješće protupožarna i civilna zaštita 2019

Zaključak – agrotehničke mjere 2019

Zaključak o usvajanju Smjernica 2020-2023

Zaključak o usvajanju Plana razvoja 2020

Zaključak o usvajanju Analize 2019

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI 2020

Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećanika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Drnje za 2020. godinu

Odluka o agrotehničkim mjerama

ODLUKA – rasporedjivanje sredstava, politicke stranke 2020

Program utroška sredstava od legalizacije 2020

Program održavanja komunalne infrastrukture 2020

Program o namjenskom korištenju sredstva za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta 2020

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU za 2020

PROGRAM javnih potreba u predškolskom odgoju 2020

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI za 2020

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2020

PROGRAM – vodni doprinos 2020

PROGRAM – vatrogastvo civilna zaštita i HGSS 2020

PROGRAM – utrošak sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta 2020

PROGRAM – šumski doprinos 2020

PROGRAM – sufinanciranje vodovodnog priključka 2020

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi 2020

Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka u 2019. godini – Drnje

Odluka o izmjenama Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Drnje za 2019. godinu

Izmjena PROGRAMA utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 2019.g.

Izmjena PROGRAMA o nam. korištenju sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019.g.

Izmjena PROGRAMA javnih potreba u vatrogastvu, civilnoj zaštiti i HGSS 2019

Izmjena Programa javnih potreba u sportu 2019.

Izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju 2019.

Izmjena Programa javnih potreba u kulturi 2019.

IZMJENA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2019.

Izmjena Plana – socijalna skrb 2019

IZMJENA ODLUKE O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

3. Izmjene Programa održavanje komunalne infrastrukture 2019 (1)

PROGRAM – dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture 2019

ODLUKA o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina

ODLUKA o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije

ODLUKA – aglomeraija Koprivnica, sufinanciranje

Izmjena programa – održavanje komunalne infrastrukture 2019 (1)

ZAKLJUČAK – Izvješće općinskog načelnika, 1. srpnja – 31. prosinca 2018.

ZAKLJUČAK – Izvješće općinskog načelnika, 1. siječnja do 30. lipnja 2019.

ZAKLJUČAK – Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom 7-12.2018.

Odluka o odrešivanju pravnih osoba od interesa za SCZ

ODLUKA – vrijednost boda komunalne naknade

ODLUKA – komunalne djelatnosti, ugovor

ODLUKA – izmjena Odluke o upravljanju grobljima

ODLUKA o upravljanju grobljima – izmjena i dopuna

ODLUKA O UPRAVLJANJU GROBLJIMA

Odluka o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Odluka o dodjeli obavaljanja javne usluge – otpad (1)

Plan mreže dječij vrtića-izmjena

Odluka o općinskim porezima 2018

ODLUKA- izmjena za zakup poslovnog prostora

ODLUKA – izmjena koeficijenta 2018

ODLUKA – donošenje Procjene rizika

IZMJENE I DOPUNE ODLUKA O KOMUNALNOM REDU 2018

I.Izmjene Programa gradnje komunalne infrastrukture 2018.

I. Izmjene Plana socijalne skrbi

Zaključak – zakup poljoprivrednog zemljišta 2017

Zaključak – šumski doprinos 2017

Zaključak – sport 2017

Zaključak – socijalna skrb 2017

Zaključak – predškolski odgoj 2017

Zaključak – namjensko korištenje sredstava od legalizacije 2017

Zaključak – kultura 2017

ZAKLJUČAK – Izvješće, Plan gospodarenja otpadom 2017

POSLOVNIČKA ODLUKA 2021

P O S L O V N I K – pročišećni tekst 2013

Program – sredstva za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta 2019

Plan – socijalna skrb 2019_

PROGRAM – predškolski odgoj 2019.

PROGRAM – sufinanciranje vodovodnog priključka 2019

PROGRAM – šumski doprinos 2019.

PROGRAM – utrošak sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta 2019

PROGRAM – vatrogastvo civilna zaštita i HGSS 2019

PROGRAM – vodni doprinos 2019

PROGRAM GRAĐENJA 2019.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI za 2019

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU za 2019

Program održavanja komunalne infrastrukture 2019

Program potpora u poljoprivredi 2019

Program utroška sredstava od legalizacije 2018

Zaključak o usvajanju Analize 2018

Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava CZ 2019

ODLUKA – financiranje politickih stranaka 2019

ODLUKA – rasporedjivanje sredstava, politicke stranke 2019

ODLUKA o visini paušalnog poreza

ODLUKA – izmjena Odluke Cege

Zaključak – agrotehničke mjere 2018

Zaključak – gradnja obj.kom.infrastrukture 2018

Zaključak – predškolski odgoj 2018

Zaključak – socijalna skrb 2018

Zaključak – izvješće protupožarna i civilna zaštita 2018

ZAKLJUČAK – izvješće, održavanje komunalne infrastrukture 2018

Zaključak – kultura 2018

Zaključak – namjensko korištenje sredstava od legalizacije 2018

Zaključak – sport 2018

Zaključak – šumski doprinos 2018

Zaključak – vodni doprinos 2018

Zaključak – zakup poljoprivrednog zemljišta 2018

Odluka o načinu držanja kućnih ljubimaca

ODLUKA-O-RASPOLAGANJU-KORIŠTENJU-I-UPRAVLJANJU-NEKRETNINAMA

ODLUKA O BRATIMLJENJU

Rješenje – Mandatna komisija, Maja Orehovački

RJEŠENJE – Povjerenstvo za procjenu šteta

PROGRAM – dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture 2019

Rješenje – Povjerenstvo za procjenu šteta, predsjednik

Rješenje – Odbor za financije i proračun, član

Rješenje – Odbor za izbor i imenovanja, Matija Dolenec

Rješenje – Odbor za statut i poslovnik, Goran Kolarek

Rješenje – Odbor za financije i proračun

Rješenje – Odbor za statut i poslovnik

Rješenje – Mandatna komisija

Rješenje – Mandatna komisija, predsjednik

Rješenje – Odbor za izbor i imenovanja

Rješenje o izboru potpredsjednice Ana

Rješenje o izboru potpredsjednice Maja

Rješenje o izboru predsjednika

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

Rješenje – Socijalno vijeće

ODLUKA – dnevnice

Izmjena Odluka o ustrojstvu JUO Općine Drnje 2019., nadzor

ODLUKA – izmjena koeficijenta 2019

ODLUKA – izmjena plaće načelnika 2019, nadzor

ODLUKA – plaća općinskog načelnika 2017

ZAKLJUČAK – revizija učinkovitosti, nogometna igrališta

ODLUKA o donošenju Strategije razvoja poljoprivrede Općine Drnje za razdoblje od 2018. do 2028. godine

Strategija razvoja poljoprivrede Općine Drnje_2018.-2028.

ODLUKA – donošenje Strategija upravljanja imovinom

Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama OPĆINA DRNJE 17-21

PROČIŠĆENI TEKST STATUTA 5-14, 3-18, 5-20, 4-21

Statutarna Odluka 2021 DRNJE

Statutarna odluka o izmjenama Stauta Općine Drnje

STATUT OPĆINE DRNJE 2014

IZMJENE STATUTA 2018

Last modified: 29. lipnja 2023.

Comments are closed.