Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

Kontakt

Sjedište

Sjedište Općine Drnje:

Trg kralja Tomislava 29
48322 Drnje
Tel./Fax: +385 (0)48 831 405
OIB: 02036418261
IBAN: HR0624020061809600007 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d.
E-mail za kontakt (primarni): opcinadrnje@gmail.com

E-mail za kontakt (sekundarni): opcina@drnje.hr

E-mail za eRačune: opcina-drnje@kc.t-com.hr

Načelnik

PETAR DOMBAJ
Mob.: +385 (0)97 734 6855

Komunalni redar

MAJA VUKOVIĆ
Mob.: +385 (0)91 300 0340
E-mail: komunalni.redar@drnje.hr

Polja označena zvjezdicom (*) su obvezna.

Položaj

Općina Drnje nalazi se na području Koprivničko – križevačke županije, sjeveroistočno od Grada Koprivnice. Na području općine nalaze se tri naselja Botovo, Drnje i Torčec.

Općina Drnje graniči na jugu s Općinom Peteranec, na sjeverozapadu s općinama Đelekovec, Koprivnički Ivanec i Legrad, na sjeveroistoku s Općinom Gola. Dio općinske granice na sjeveru je i državna granica Republike Hrvatske s Republikom Mađarskom.

Rubnim sjevernim/sjeveroistočnim dijelovima Općine Drnje, uz državnu granicu s Republikom Mađarskom protiče rijeka Drava. Uz područje koje gravitira rijeci Dravi nalazi se i jezero Šoderica, gdje su izgrađeni turistički i rekreacijski sadržaji.

Središnjim dijelom općine, u pravcu jugozapad – sjeveroistok položena je magistralna željeznička pruga koja povezuje Jadransko more i susjednu Republiku Mađarsku, tj. Rijeka – Zagreb-Koprivnica-Drnje-Botovo-Zakany-Budimpešta, koja je u ovom dijelu puštena u promet 1870. godine.

Također je važna međunarodna cesta Koprivnica-Drnje-Gola-Mađarska, čija je važnost povećana nakon otvaranja međunarodnog cestovnog prijelaza kod Gole 1982. godine.

Osim tranzitnog, ovaj prostor ima i križišni položaj jer tuda prolazi i regionalna cesta koja povezuje Međimurje preko Đelekovca i Torčeca s Drnjem i nastavlja se preko Sigeca i Hlebina do Novigrada Podravskog gdje se spaja na podravsku magistralu. Djelomično prometnu važnost povećava i cesta koja povezuje Đelekovec i jezero Šoderica, a spaja se na pravac Koprivnica-Drnje-Botovo-Mađarska. Za selo Torčec značaj ima lokalna cesta koja ga spaja s Gradom Koprivnica.

Kroz naselja Torčec i Drnje protiče vodotok Gliboki potok (sa smjerom tečenja od sjeverozapada prema jugoistoku), sve do ušća u rijeku Dravu južno od područja Općine Drnje.

Kote terena generalno prate pad tog vodotoka, a kreću se u rasponu od oko 127 m.n.m., na sjeverozapadu do 123 m.n.m. na jugoistoku.

Naselja Drnje i Botovo, smještena su južno od željezničke pruge, uz lokalnu cestu Koprivnica – Peteranec – Drnje – Botovo – Šoderica, dok se naselje Torčec nalazi na sjeverozapadnom dijelu Općine uz lokalnu prometnicu prema naselju Đelekovec.